หลักสูตรเกษตรกรผู้รอบรู้

Well Rounded Farmer

หลักสูตรทั้งหมด ของคณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

หมวดวิชาที่ 4 เกษตรกรผู้รอบรู้ การจัดการทรัพยากรชุมชนและความยั่งยืน

วิทยากร

คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

2

ผศ. น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง

ภาควิชาจิตวิทยา

3

ผศ.พ.ต.หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์

ภาควิชาจิตวิทยา

4

รศ. ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล

ภาควิชาจิตวิทยา

5

ผศ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี

ภาควิชาจิตวิทยา